rengt onderwijsmensen bijeen die de samenwerking tussen de Europese volkeren een warm hart toedragen.

Doe mee en geef vorm aan uw toekomst!

Wij roepen u op om deel te nemen aan de Conferentie over de Toekomst van Europa , die op 9 mei 2021 officieel van start is gegaan en die de politieke toekomst van Europa voor de komende jaren en decennia vorm zal geven. Deze kans voor u om uw stem te laten horen is met succes gepromoot door het Europees Parlement en omvat willekeurig geselecteerde Europese burgers die naast de leden van het Europees Parlement, de Europese Commissie, het Eu - ropees Comité van de Regio's en staatsministers plaats zullen nemen, maar ook lokale en regionale raadsleden en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld [zoals vakbonden]. Eenmaal per maand zullen alle leden van de Conferentie bijeenkomen, debatteren en aanbevelingen goedkeuren om de EU te hervormen en eventueel de EU-verdragen te wijzigen. De AEDE-NL heeft de oprichting van deze Conferentie van harte toegejuicht, maar vindt wel dat burgers proactief invloed moeten uitoefenen op de resultaten. Voor ons geldt dat met name het thema "Onderwijs, cultuur, jeugdzaken en sport" speciale aandacht verdiend maar ook het thema "Waarden en rechten, rechtsstaat, veiligheid" is voor goed onderwijs van groot belang. Wij willen u graag bij dit democratische proces betrekken voor zover u hier nog niet bij betrokken bent. Uw inbreng doet ertoe. De debatten in de Conferentie worden aangestuurd door online uitwisselingen en debatten die hebben plaats - gevonden op een speciaal platform. Oefen uw invloed uit op het proces door uw ideeën te promoten. Registratie via de website De Toekomst van Europa.

European Education Policy Network

AEDE-NL is partner of the The European Education Policy Network on Teachers and School Leaders. This is a Europe-wide network of relevant organisations (policymakers, practitioners, researchers and stakeholders) to promote co- operation, policy development and implementation at different governance levels, and to support the European Commission’s policy work on teach - ers and school leaders. This network is building on existing activities developed at European level, especially initiatives and projects supported through European Union programmes in the field of education. AEDE-NL will do - together with ESHA - a desktop reseach about communication and critical thinking skills and competences of teachers and school leaders in the digital age in Europe. Results have been delivered from the second year. You can download them: 1. digital tools 2. collaborative learning 3. entrepreneurship 4. communication 5. citizenship 6. policy recommendations More information: https://educationpolicynetwork.eu

AEDE Diploma

Iedere Europese burger moet zich er enerzijds van bewust zijn dat hij een burger is van zijn eigen land, maar zou anderzijds goed op de hoogte moeten zijn van de cultuur van andere EU-landen. Hierdoor zullen de EU-burgers gemakkelijker samenwerken met de andere burgers en zo een krachtige, Europese democratie opbouwen. Om dit doel te bereiken bestaat maar één manier. Het startpunt van een dergelijke vorming moet geïntegreerd worden in schoolprogramma’s bij het allereerste begin van de schoolopleiding in ieder land. Op basis van deze uit - gangspunten introduceert in Nederland de AEDE-NL, als lid van het AEDE Netwerk, het Europees Burgerschapsdiploma, dat in de verschillende landen door de secties van de AEDE gebruikt gaat worden. Hiervoor zijn een aantal instrumenten ontwikkeld. DOWNLOAD als zip-bestand de introductie, het framewerk, het portfolio en een aantal lessen met handleiding voor de leerkracht.

European Culture Project

AEDE-NL neemt, samen met tien andere Europese landen, deel aan het Eras - mus+ project ECP (European Culture Project). De startbijeenkomst was begin december 2021 in Parijs. Achtergrond De stichters van de Europese Unie kozen ervoor haar op te bouwen rond hoofdzakelijk institutionele en sociaal-economische projecten, waarbij zij op de een of andere manier vergaten dat er geen sprake is van een echte unie zonder het delen van gemeenschappelijke, ethische en esthetische waarden, die alleen in staat zijn mensen samen te brengen rond hoopvolle doelstellingen. Dit is wat een gemeenschappelijke cultuur kan bereiken. Zij zal leiden tot meer eenheid, solidariteit, vertrouwen en wederzijdse hulp tussen alle Europese burgers. Het is dan ook rond een gemeenschappelijke cultuur dat de Europese landen in staat zullen zijn een meer soevereine, meer veerkrachtige, meer duurzame en meer inclusieve Unie te vormen. Bij een volgende projectbijeenkomst zullen de deelnemende landen presenteren hoe landgenoten aankijken tegen Europese cultuur. Een ruim begrip natuurlijk en daarom is het onderverdeeld in zeven categorieën. De bedoeling is om in eigen land te inventariseren welke drie woorden bij de geïnterviewden opkomen als gesproken wordt over bijvoorbeeld Europees erfgoed, tradities, historische gebeurtenissen. Vervolgens worden de diverse beelden bijelkaar gebracht om aan te tonen dat het delen van een gemeenschappelijke cultuur het Europees burgerschap sterker maakt. De resultaten van de experimenten, welke plaatsvin - den in het onderwijs, zullen worden geanalyseerd, evenals de gevolgen ervan. Bent u geïnteresseerd in dit Europese project? Heeft u vragen of wilt u in het kader van bijvoorbeeld de lessen burgerschap meewerken en het onderwerp bespreken? Onze projectleidster is Charlotte Vellenga. Mail : ch.vellenga@aede.nl

Sharing Classrooms, Sharing Worlds

World CLIL 7-8 July 2022, The Hague In classrooms on all populated continents of the world, learners are engaged in learning content in a language that they do not speak at home. Depending on where you are, you may know this as Content and Language Integrated Learning (CLIL) or under another name. Through such approaches, learners develop as language users but also have the opportunity to broaden their horizons and to grow as global citizens. In these uncertain and even tumultuous times, having the knowledge, skills and attitudes to communicate across and within cultures and communities has never been more important. More information.

AEDE Nieuwsbrief

De AEDE geeft tenminste 4 maal per jaar een digitale nieuwsbrief uit. In deze nieuwsbrief staan o.a. praktische zaken over mogeli - jkheden voor internationaliseren in het onderwijs. Vul uw naam en emailadres in op het aanmeldformulier en ver - stuur de aanmelding. Let op! U wordt via het ingevulde mailadres gevraagd uw aanmelding te bevestigen. Link naar het aanmeldformulier.

Association Européenne des Enseignants

where global people meet

richt zich tot alle leraren die geïnteresseerd zijn in de internationale dimensie in het onderwijs, zowel uit het basis- en het voortgezet onderwijs als ook zij, werkzaam in het beroeps- en hoger onderwijs; organiseert cursussen / trainingen die voortkomen uit Europese projecten; wil een ontmoetingsplaats zijn waar leraren van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen helpen; organiseert “good practice” bijeenkomsten m.b.t. internationalisering in het onderwijs; neemt deel aan Europese onderwijsprojecten; is actief in internationale netwerken om scholen te ondersteunen bij de zelfevaluatie van interna - tionale projecten.

Bestuur

Hellen Janssen, voorzitter (Boxmeer) Klaas Fokkinga, secretaris-penningmeester (Nes NEF) Pieter van der Heijden,lid (Oss)

B