rengt onderwijsmensen bijeen die de samenwerking tussen de Europese volkeren een warm hart toedragen.

European Culture Project

Dit Erasmusplus project is gebaseerd op de pre - misse dat de ontwikkeling van het Europees burgerschap niet uitsluitend gebaseerd kan zijn op institutionele, economische en sociale as - pecten. De tien projectpartners, afkomstig van instellingen in Frankrijk, Spanje, Ierland, Oosten - rijk, Italië, Letland, Tsjechië, Bulgarije, Nederland en Duitsland, zijn van mening dat het veel effec - tiever is om een gemeenschappelijke cultuur te bevorderen als basis voor een sterker en actiever Europees burgerschap. Op dit moment bevindt deze gedeelde cultuur zich echter nog in een beginfase. Als reactie op deze situatie hebben de ECP partners bij wijze van experiment een concept van een gemeenschappelijke Europese cultuur ontwikkeld (GEC). Dit is gebaseerd op de noties van de Europese cultuur die elk van de tien partnerlan - den heeft weten te vestigen. Vervolgens is dit concept van de Gemeenschappeli - jke Europese cultuur getest op verschillende basis- en middelbare scholen in Europa. Aan de hand van dit proces konden conclusies worden getrokken om vast te stellen in hoeverre de kennis van het GEC onder leerlingen is toegenomen en tegelijkertijd of hun gevoel van Europees burgerschap is versterkt. Door (Europese) burgerschapslessen leren jongeren o.a. empathie, tolerantie en respect voor diversiteit. Ze leren hun verantwoordelijkheid begrijpen om bij te dragen aan een rechtvaardige en inclusieve samenleving. De project afrondende transnationale bijeenkomst eind juni 2024 in Cordoba had een tweeledig doel. Enerzijds werden de eindresultaten van de implementatie gepresenteerd en geanalyseerd. Anderzijds werd gestart met de voorbereiding van het eindrapport dat de coördinator (AEDE France) dit jaar aan het Franse na - tionale agentschap zal moeten presen - teren, waarmee de bevindingen en ervaringen van het project worden gecon - solideerd. Te zijner tijd worden de resultaten en het eindrapport openbaar gemaakt. n.b. Op de foto’s onze projectvertegenwoordigers Charlotte Vellenga en Marcel van den Munckhof en de deelnemers aan de slotbijeenkomst. Er zijn inmiddels een aantal lesbrieven ontwikkeld in de Nederlandse, de Franse en de Engelse taal. Later worden er meer toegevoegd. Onderwerpen tot nu toe: BOB DYLAN, BREMER MUZIKANTEN, MONDRIAAN, PICASSO, RAVEL, SAINT PHALLE, SCHLEIFFERT, EN ROUTE LETLAND,BEETHOVEN en EN ROUTE FRANCE. Ook een aantal quizzen over Europa staan op de downloadsite. Het lesmateriaal kunt u downloaden en vrij gebruiken.

Internationalisering in het onderwijs | Good Practice

Wij organiseren kleinschalige bijeenkomsten voor leerkrachten vanaf het basis- onderwijs en verder over onderwijsinternationalisering. We brengen leerkrachten en/of leerlingen samen in een krachtige en regionale setting om zo maximaal van elkaar te kunnen leren. Wij vinden het van groot belang dat ook leerlingen zich als wereldburger kunnen ontwikkelen in een tijd van globalisering en culturele diversiteit.

Europese verkiezingen 2024

Veel scholen hebben aandacht besteed aan de Europese verkie- zingen. In een extra nieuwsbrief hebben we als voorbeeld het Zwijssen College in Veghel genomen. Heeft u ook voorbeelden van activiteiten op uw school en wilt u deze delen? Stuur dan teksten, foto’s, video’s e.d. naar ons mailaccount.

European Literacy & Citizenship Education at School

AEDE-France organiseert in Straatsburg een driedaagse cursus “European Literacy & Citizenship Education at School”. Deze cursus is een uitvloeisel van het ELICIT(Plus)- project waar AEDE-Nederland ook aan heeft deelgenomen en wordt al een aantal jaren met succes gegeven. Onze afdeling levert bij gelegenheid ook cursusleiders. Het is mogelijk om een Erasmusplus KA-1 subsidie voor deel - name aan deze cursus aan te vragen. De cursus is van 19 februari t/m 22 februari 2025. Voertalen zijn Engels en Frans. U kunt het programma HIER downloaden.

Europese Jobshadowing

Weinig ervaringen zijn zo verfrissend als het nemen van een kijkje in elkaars keuken. Tijdelijk even uit je eigen comfortzone om te ervaren hoe iemand elders op de wereld het doet in jouw vakgebied, om te kijken hoe hij of zij met de problemen omgaat waar jij ook tegen aanloopt of simpelweg om te leren van een ervaren rot in het vak. De talloze ervaringen die je opdoet neem je mee naar huis als pure winst. Wij helpen je graag op weg, met bijvoorbeeld het organiseren van een teamexcursie naar een buitenlandse school en / of het opzetten van een (buitenlandse) job-shadowing.

Onze deelname aan de meest recente Europese projecten

European Cultural Project 2021-2024 | 2021-1-FR01-KA220-SCH-000032613 European Education Policy Network 2021 en 2022 | 2107/EAC/S36 ( website ) ELICITplus 2014- 2018 | 2014-1-FR01-KA200-002362 ELICIT 2010-2014 | 510624-LLP-1-2010-1-FR-COMENIUS-CMP Door onze deelname verzorgen wij, samen met de overige project-partners en afhankelijk van het type project, cursussen, trainingen, disseminatiebijeenkom - sten in binnen- en buitenland.

AEDE Nieuwsbrief

De AEDE geeft tenminste 4 maal per jaar een digitale nieuwsbrief uit. In deze nieuwsbrief staan o.a. praktische zaken over mogelijkheden voor internationalis - eren in het onderwijs. Vul uw naam en emailadres in op het aanmeldformulier en verstuur de aanmelding. Let op! U wordt via het ingevulde mailadres gevraagd uw aanmelding te bevestigen. Na bevestiging ontvangt u binnen 10 minuten onze laatste uitgegeven nieuwsbrief. Link naar het aanmeldformulier.

Association Européenne des

Enseignants

where global people meet

richt zich tot alle leraren die geïnteresseerd zijn in de internationale dimensie in het onderwijs, zowel uit het basis- en het voortgezet onderwijs als ook zij, werkzaam in het beroeps- en hoger onderwijs; organiseert cursussen / trainingen die voortkomen uit Europese projecten; is een ontmoetingsplaats waar leraren van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen helpen; organiseert “good practice” bijeenkomsten m.b.t. internationalisering in het onderwijs; neemt deel aan Europese onderwijsprojecten; is actief in internationale netwerken om scholen te ondersteunen bij de zelfevaluatie van interna - tionale projecten. organiseert Europese leermobiliteiten voor leraren in het basis- en voortgezet onderwijs.

Bestuur

Hellen Janssen, voorzitter. Klaas Fokkinga, secretaris-penningmeester. Pieter van der Heijden.

B